Jump to content

Return of the Sun of Black-Pilled Memetics & Quotables


Recommended Posts

 

 

 

 

vbv69v.jpg

 

 

9m4gfo.jpg

 

 

6rmhgr.jpg

 

8d37cm.jpg
 
 
iy0bln.jpg
 
 
olgcok.jpg
 
 
q8hqbe.jpg
 
 
i6ezqd.jpg

 

 

6rmsy6.jpg

 

 

 

 

pjvq3u.jpg

 

 

912bzf.jpg
 
 
 
st8q4i.jpg
 
 
ptzlom.jpg
 
 
 
 
gazo82.png
 
 
jiw4qa.png
 
 
 
ledo1i.jpg
 
 
aepdqt.png
 
 
09y0yy.png
 
 
ljav0u.jpg

 

 

ptlrl6.jpg
 
 
 
qw8zz7.jpg
 
 
 
n842jj.png
 
 
gtttgk.png
 
 
6rms2y.jpg
 
 
45hjt1.png
 
 
jjz9uy.jpg
 
 
 
d6qrca.png
 
 
6rmqds.jpg
 
 
6rmqum.jpg
 
 
6rmrff.jpg
 
 
jwapov.png
 
 
 
 
air9fw.jpg
 
 
 
 
wnjk5g.jpg
 
 
 
 
 
dfi5gi.jpg
 
 
 
f44ine.jpg
 
6oi055.png
 
 
3ztjt9.jpg
 
 
a3z0ru.gif
 
 
 
 
 
 
Edited by synergetic67
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

 

 

65ptdl.jpg
 
 
vx2bu5.jpg
 
 
ayttbv.jpg
 
 
6ax1il.jpg
 
 
45t3ac.jpg
 
 
397sc9.png
 
 
d36bm0.jpg
 
 
6rnnrv.jpg
 
 
6rohw3.jpg
 
 
kazrxo.jpg
 
 
2va80g.png
 
 
 
06mi6v.jpg
 
 
4bn31c.png
 
 
 

 

xbgiud.jpg

 

 

936sha.jpeg
 
ghlyja.jpg
 
9muezb.gif
 
 
f86v7a.jpg
 
 
seblfw.jpg
 
 
8wt7lq.jpg
 
 
 
 
 
 
bhkgp2.jpg
 
 
 
 
 
6rnuwx.jpg
 
 
 
6rntya.jpg
 
 
 
6ro2q2.jpg
 
 
d1re17.jpg
 
 
6rqncs.jpg
 
 
6ro7uw.jpg
 
 
kd04ad.png
 
 
 
 
 
6rqobs.jpg
 
 
6rqnjt.jpg
 
 
fni34b.png
 

 

 

 

m8qgog.jpg

 

 

6ro1qt.jpg

 

 

25vsyl.jpg25vsyl.jpg25vsyl.jpg
 
 
wuuom3.jpg
 

 

rbrzc4.jpg
 
 
mcyude.jpg
 
 
6rnsin.jpg
 
 
6rnrdc.jpg
 
 
6rnpgl.jpg
 
 
vfo5n2.png
 
 
6rnmf4.jpg
 
 
f0gcg3.jpg
 
 
 
6rnkm2.jpg
 
 
hqabed.jpg
 
 
tc3ktg.jpg
 
 
6rnjq3.jpg
 
 
hlxs9e.jpg
 
 
6rn6ov.jpg
 
 
qswklw.jpg
 
 
6rqq5z.jpg
 
 
 
6rn21z.jpg
 
 
fvqfgm.jpg
 
 
6rqpt6.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Edited by synergetic67
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

 

og8v1f.jpg

 

 

 

 
hy9mbv.jpg

 

 

 

0d326y.jpg

 

 

p8rzuv.jpg

 

 

 

9ce9ke.jpg
 

 

 

 

 

6rvf4e.jpg

 

 

fc67i7.jpg
 
 
v2fon3.jpg
 
 
xot2ct.jpg
 
 
z8sak6.png
 
 
0il32m.png
 

 

 

zcfgiz.jpg

 

 

mcyude.jpg

 

 

6rvgse.jpg

 

 

vn4r8g.png
 
 
li0d5w.jpg

 

6rverk.jpg

 

 

6rvhdw.jpg

 

 

2iu3sb.png

 

 

6rqrmv.jpg

 

 

6rvun2.jpg

 

 

 

 

oefs6b.jpg

 

 

9kylp8.jpg

 

 

adto6c.jpg
 

 

 

kwbgdo.jpg

 

 

 

 

w0lr93.jpg
 

 

9oobqi.jpg

 

 

qighsg.jpg

 

 

du9633.jpg
 

 

6rvizq.jpg

 

 

3v7133.jpg

 

qn556t.jpg
 

 

 
vd1e6f.jpg
 

 

r4pfnb.gif
 

 

 

o3wwu8.jpg
 
 
k15qk9.jpg
 
 

 

tnb7kq.jpg
 

 

v6anmr.jpg

 

 

bmu25y.png
 
2mltqp.gif
 
 
 
1y80jk.jpg
 
 
 
f250lq.jpg
 
 
0492rc.jpg
 
 
 
 
 
 
 
castox.png
 
 
6rveg4.jpg
 
 
6sgt9e.jpg
 
 
 
 
 
tuo6ye.jpg
 
 
 
 
00t7uw.jpg
 
 
rre45l.jpg
 
 
nhnwuo.jpg
 
 
900tva.jpg
 
 
m9zefn.jpg
 
 
mf9akr.jpg
 
 
b2dvf2.jpg
 
 
m4ijf4.jpg
 
 
ijisyn.jpg
 
 
 
2j38vy.jpg
 
 
1814qo.jpg
 
 
ok2oog.jpg
 
 
u3omi4.jpg
 
 
8lg96b.jpg
 
 
6rvd70.jpg
 
 
qdm033.jpg
 
 
 
pfy9gk.jpg
 
 
 
fd9wn5.jpg

 
6rqubh.jpg
 
 
9tl590.jpg
 
 
9qe2cw.jpg
 
 
click 3 times to enlarge:
 
 
efvu3i.jpg
 
 
7lwpvw.jpg
 
 
n1m3fn.jpg
 
 
t9oa7y.gif
 
 
 

 

 

Edited by synergetic67
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

 

 

 

 

 

6s2j4u.jpg

 

 

6s0pp7.jpg

 

 
re71zv.jpg
 

 

lrx23y.jpg

 

 

10cpf8.jpg
 

 

 

6s0mgm.jpg

 

 

b5x7nn.jpg
 
 
 
3glf0a.jpg
 
 
c0ea8m.png
 
 
 
6s28n0.jpg
 
 
 
6s2agv.jpg
 
 
 
6s2d3n.jpg
 
 
kwzmnf.jpg
 
 
8ec61j.jpg
 
 
6s41er.jpg
 
 
wkxvlf.jpg
 
 
 
chil2u.jpg
 
 
rob3nl.jpg
 
 
djpfcz.jpg
 
 
 
usg6iq.jpg
 
 
6s3t4c.jpg
 
 
 
6s0gak.jpg
 
 
 
6s3sb9.jpg

 

 

 

nj79a2.jpg
 

 

 

 

6s0ihp.jpg

 
 
6s3rvj.jpg
 
 
7305og.jpg
 
 
pevrnp.jpg
 
 
u7ga3a.jpg
 
 
x8j04e.jpg
 
 
 
 
 
st5xq1.png
 
 
 
bou496.jpg
 
 
 
6s0hp7.jpg
 
 
 
drgigx.jpg
 
 
 
6s0j9k.jpg
 
 
 
6s43i7.jpg
 
 
 
ruvibm.jpg
 
 
 
6s0kni.jpg
 
 
 
6s0oh4.jpg
 
 
 
6s441d.jpg
 
 
6s2f50.jpg
 
 
6s2ugx.jpg
 
 
 
6s2w1c.jpg
 
 
 
v9sioz.jpg
 
 
 
yuzxsp.png
 
 
 
 
 
6s3r1m.jpg
 
 
 
zytnam.jpg
 
 
 
 
6s3ql3.jpg
 
 
 
 
r4l7zx.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
Edited by synergetic67
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

 

 

 

6s7htv.jpg

 

 

6s7ghi.jpg

 

 

nl2lo4.jpg

 

 

6s7bi3.jpg

 

 

6s7cgp.jpg

 

 

 

gbg6ql.jpeg
 
 
 
n4cxlg.jpg
 
 
 
6s7dc9.jpg
 
 
 
k5x9ls.jpg
 
 
 
oe8pur.jpg
 
 
 
1hmmqm.png
 
 
vpaao7.png
 
 
9fp80u.jpg
 
 
 
7d0kdu.jpeg
 
 
96i2bc.jpg
 
 
 
9jrh9z.jpg
 
 
 
t2co9k.jpg
 
 
3ajq9s.jpg

 

 

6s7dqj.jpg

 

 

6s7eaq.jpg

 

 

laip92.jpg

 

 

6s7evl.jpg

 

 

6s7fo8.jpg

 

 

dphz4u.jpg

 

 

udssjk.jpg
 

 

6s7gom.jpg

 

 

 

ugkszo.jpg
 

 

e17iww.jpg

 

 

vm9pf4.jpeg
 
 
y0akzy.jpeg
 
 
 
 
0at9w6.jpg
 
 
 
yvunyx.jpg
 
 
 
 
6lpdae.png
 
 
 
 
gxbbh7.jpg
 
 
 
bqhr2i.jpeg
 
 
 
 
yqb0mj.jpeg
 
 
6s7h0h.jpg
 
 
6s7hii.jpg
 
 
6s7i7n.jpg
 
 
8hv3k7.jpg
 
 
 
i65phm.jpg
 
 
ej7fw4.jpg
 
 
4ko4yf.jpg
 
 
bxkfm9.jpg
 
 
 
jot7dv.jpg
 
 
zpwuwm.jpg
 
aciszm.jpeg
 
 
w4q828.gif

 

 

6s7it3.jpg

 

 

 

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

 

 

h8vroh.jpg

 

 

6sf3vj.jpg

 

 

 

eyocco.png
 
 
 
eydghe.png
 
 
himk8h.jpg
 
 
 
5nf5mp.jpg
 
 
 
 
mr0ykv.png
 
 
 
1nxnu7.jpg
 
 
 
dy1gv0.png
 
 
 
qfu34n.png
 
 
 
8r5rh7.png
 
 
 
7ef7e4.png
 
 
 
t5dtvv.jpg
 
 
vk61h5.jpg
 
 
 
yqhebf.jpg
 
 
 
 
1k985b.jpg
 
 
zx87a8.jpg
 
 
 
tlbtxl.jpg
 
 
m39anb.jpg
 
 
 
ph834z.png
 
 
 
54rv52.jpg
 
 
 
 
m33mvw.jpeg
 

 

 

vuxdpw.png
 

 

w3fvv8.png
 
 
 
 
 
ogz4lt.png
 
 
racly3.png
 
 
wansrv.png
 
 
cvlfxl.png
 
 
t54zyr.png
 
 
ie9q1u.png
 
 
kveuwl.png
 
 
jhxodf.png
 
 
f6pftx.jpg
 
 
smprmo.jpg
 
 
 
ybd8sl.jpg
 
 
 
mkg997.png
 
 
weqd9p.png
 
 
hnuqfj.png
 
 
j1q892.png
 
 
bkedde.png
 
 
bht5h9.png
 
 
ibk6h0.png
 
 
 
 
 
6e90ws.png
 
 
6c8ngi.png
 
 
hoxudf.png
 
 
to1r0o.png
 
 
mbipwa.png
 
 
5k6b3i.png
 
 
lmes6r.png
 
 
dq571o.png
 
 
94w0bz.png
 
 
b8mg1u.png
 
 
mwb88t.png
 
 
cvarpp.png
 
 
9t5hpn.png
 
 
0h0y9a.png
 
 
 
rbvrz4.jpg
 
 
tsb255.jpg
 
 
 
pc2n31.png

 

 

6sfefm.jpg

 

 

6sba3k.jpg

 

ps07pr.gif
 

 

 

Edited by synergetic67
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

 

6sizus.jpg

 

 

r0e2g8.jpg

 

 

7yv6uk.jpg
 
 
juug5a.png
 
 
 
 
xtnklm.png
 
 
26xlrx.jpg
 
 

 

tzbbcz.png
 
 
r029ab.jpg
 
 
 

click 3 times to enlarge (if you dare! warning: disgusting image might make you lose your lunch):

 

5wo86y.png
 

 

s5r96m.jpg
 
 
i2xlqb.png
 
 
6sgep8.jpg
 
 
nsuyd3.jpg
 
 
 
v25xjw.jpg
 
 
r5pgbc.png
 
 
cv2uk9.png
 
 
lqtsuj.png
 
 
 
6316dh.jpg
 
 
panjgb.gif
 
 
p8ozjo.gif
 
 
 
 
 
 
 click 3 times to enlarge:
 
cs3qxo.png
 
 
nxkfwh.gif
 
 
yilcbo.jpg
 
 
xxqwth.jpg
 
 
5f7ota.jpg
 
 
 
uubo0g.gif
 
 
u6xvac.jpg
 
a0y9wn.jpg
 
exv1kg.jpg
 
 
sbhk9l.gif
 
6sgiif.jpg
 
49zftc.jpg
 
9spqd8.jpg
 

 

6sglth.jpg

 

 

6sh0lv.jpg

 

 

iai4yf.jpg

 

6sh38i.jpg

 

hq8dto.gif

 

 

6siktu.jpg

 

g9fps1.gif
 

 

kujrzg.jpg

 

 

 

pnq3fx.jpg

 

 

6silpg.jpg

 

 

6sim3m.jpg

 

 

288563.png
 
 
g5gywm.gif

 

 

z7cd5m.jpg

 

 

6siguv.jpg

 

4srg98.gif

 

 

 

 

Edited by synergetic67
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

 

 
 
3t5gpw.gif
 
8e37rz.jpg
 
yb0dsr.png
 
 
click 3 times to enlarge:
 
4lzqai.png
 
 
08de7f.jpg
 
 
055ii9.gif
 

 

 

uiuist.jpg
 
 
1s8i9k.jpg
 
 
 
zqg5fy.jpg
 
 
xpo0kl.jpg
 
 
u3i7qu.png
 
 
 
rp16mn.jpg
 
 
n87u7w.jpg
 
 
wm0mjs.jpg
 
 
huwf4z.jpg
 
 
 
6sxo16.jpg
 
 
 
n3hzg1.jpg
 
 
qoncg9.jpg
 
 
eou7qp.jpg
 
 
9t21z0.jpg
 
 
0twlwf.jpg
 
 
supwp5.jpg
 
 
gk1bb2.jpg
 
 
37b7ob.jpg
 
 
52agdl.jpg
 
 
xa1low.jpg
 
 
m1n8f4.jpg
 
 
click 3 times to enlarge:
 
sgdggs.png
 
click 3 times to enlarge:
 
kgk9y2.jpg
 
fzfq5s.jpg
 
wg17gf.jpg
 
 
ndj489.jpg
 
 
n6z6uo.jpg
 
 
sbv987.jpg
 
 
un2d1p.jpeg
 
 
zpigc6.jpg
 
 
av0p7q.jpg
 
zy3d5h.jpg
 
 
aqqgko.jpeg
 
 
brgjhu.JPG
 
 
6sxnfh.jpg
 
 
6sxni4.jpg
 
 
6sxnm0.jpg
 
 
6sxnpe.jpg
 
 
6sxnsw.jpg
 
 

 

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

 

 

 
lrpvfi.jpg

 

 

mn6es3.gifmn6es3.gifmn6es3.gif

 

 

82q3as.jpeg
 

 

8e9prf.jpeg
 

 

4whxz5.jpg
 
 
73g69i.jpg
 
 
1nt9eh.jpg
 
 
 
cqbqfs.jpg
 
 
 
x74eb4.png
 
 
click 3 times to enlarge:
 
bqkdzw.png
 
 
psiwhl.jpg
 
 
188m1m.jpg
 
 
lfgeyv.gif
 
 
 
b9fmyv.jpg
 
 
ivg310.jpg
 
 
jv895y.jpg
 
 
 
afqysj.gif
 
 
 
vt3z1a.gif
 
 
 
 
cdpzq5.png
 
 
click 3 times to enlarge:
 
sj2zup.jpg
 
 
 
 
g2rgko.gif
 
 
60drsh.gif
 
 
 
3qg9tn.jpg
 
 
 
d219if.jpg
 

 

kef6su.JPG
 
 
 
201zvt.jpg
 
 
 
nygz2j.jpg
 
 
click 3 times to enlarge:
 
x0ldje.png
 
 
mn6es3.gif
 
 
2z5oh7.jpg
 
 
ztc0ya.jpg
 
 
5xdb1i.jpg
 
4r3xsf.jpg
 
0c066s.jpg
 
 
7m8cbq.jpg
 
 
 
qkyh8j.jpg
 
 
 
14uyu1.JPG
 
 
p08oz5.gif
 
 
y27lya.gif
 
 
ox6za6.jpg
 
 
 
7god2w.gif7god2w.gif
 
 
 
 
khwtfq.jpg
 
 
 
 
arpq5m.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

tr7f9z.gif

 

 

6t09n5.jpg

 

 

6t08vo.jpg

 

 

71r6ft.jpg
 

 

 

z4oxeh.jpg
 

 

p41647.JPG
 
 
t6x2lg.jpg
 
 
470ni4.jpg
 
 
bablt1.jpg
 
 
kbob1l.JPG
 
 
395paf.jpg
 
 
 
9mxs1a.jpg
 
 
cq6q8d.jpg

 

 

GdinAyRfFUFvY1azXC8TLt6BXVMZlZXyL8JUC5FH

 

xayc6k.jpg

 

O2QtUQQ2Bmja7thrloVSUEv95gRQTFxWRX3bjkK4

 

SgWLXejwCCih4iYw5knjRpSysvmiYw4OOO0CVHmH

 

cgahXHD1zxAMQvYUxuz8KcGe9FSvcFcNkot3hbwN


2UGVOo92rGj7w5lxRFi5VkR3UXI0ZMDpNJ33aiTh

 

X5GMfWACzJPAj8QdhjiQa4Q6NSreY4sSSCgkotWP

 

 

co1vdl.jpg

 

 

kpr9yv.jpeg
 
 
50iopu.jpeg
 

 

 

6sxvoo.jpg

 

 

 

 

6yt7dp.gif
 
 
f3fk33.gif
 
 
 
rieobc.jpg
 
 
 
m4j4jd.png
 
 
n5opg9.jpg
 
 
txrdo6.gif
 
 
 
6o4pbo.gif
 
 
rwItJ39ADtZpT1OD6wVNsQi8YvWXRRbdbJA2Azrf
 
 
 
u6lyip.jpg
 
 
gg6nhd.jpg
 
 
gpg2yh.jpg
 
 
cy5t98.jpg
 
 
35bgf9.JPG
 
 
vhlera.gif
 
 
 
dbl973.jpg
 
 
edwiay.jpg
 
 
d6psd8.jpg
 
 
4o994h.jpg
 
 
rp4e0q.jpg
 
 
 
pj9cw6.jpg
 
 
t4s00u.jpg
 
 
w2lhiu.jpg
 
 
zodqjo.jpg
 
 
qnl0gu.jpg
 
 
6t105x.jpg
 
 
 
4u41p3.jpg
 
6t0zvj.jpg
 
 

SMV0rPdnRcuCnH85gsMUppqZtWWQuaNiNA8b5AFP


39NuwE7SnNGJqXZBjFnQhsbmtkLY3KpNAjtqbtUc


fovIhpWtXp6sYfUSKlkFEbHa2WRwbYMrhGdfwPG2

 

 
 
 
6t06rc.jpg
 
 
 

 

Edited by synergetic67
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, webtrekker said:

I just don't get this thread. It takes waaaaay too long to load all of the images so I just give up.

Anyone else doing the same?

It does this sometimes Webtrekker, I know you know your tech side of things.  Somedays (usually) it shows up fairly quick - but at night depending how many are using the network on your street (maybe) it can take a while to load.
For me, this is possibly the best thread on the whole site mate, if not the best. It's worth the wait in my opinion. there's some great spiritual messages amongst the sometimes (purposefully) beautiful and distracting images. 
Maybe open another DI window browser tab so you can surf around the DI site as usual as you wait for it to load?  That's what I do.

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

 

6agqrc.gif

 

6tiqgs.jpg

 

 

6tiod0.jpg

 

 

6tj38o.jpg

 

q5qo9j.gifq5qo9j.gifq5qo9j.gif

 

yszyo1.jpgyszyo1.jpg
 
 
4giutt.jpg
 
 
s2sd9b.jpg
 
 
8x0i3k.gif8x0i3k.gif8x0i3k.gif
 
 
d8czdo.jpg
 

 

mb55bk.jpg
 

 

sug8kz.jpg
 
joucy8.jpg
 
 
jgix1m.jpg
 
 
idl1e3.jpg
 
 
69uitu.gif69uitu.gif
 
 
1w4z5k.png
 
 
 
 
 
 
61n9l9.jpg
 
 
jcl3ny.gif
 
 
 
z4d5ml.jpg
 
 
tm8zit.png
 
 
qeb58s.jpg
 
 
g14trw.jpg
 
 
c6xr40.jpg
 
 
8o0te7.jpg
 
 
m2eg3p.jpg
 
 
fgdel7.jpg
 
 
 
d6q5yu.jpg
 
 
 
 
52v500.jpg
 
 
ndkpm9.jpg
 
 
kdhaak.jpgkdhaak.jpg
 
 
3w018u.jpg
 
 
 
umfro8.jpg
 
 
 
htgiu5.png
 
 
0afd8s.jpg
 
 
cgo39n.jpg
 
x0pb70.jpg
 
 
icvwty.gificvwty.gificvwty.gif
 
 
click 3 times to enlarge:
 
2302i0.png
 

 

4e02xb.gif
 
 
u6yxao.png
 
 
p0fdac.jpg
 
 
diqzew.jpg
 
 
r600y3.jpg
 
 
rtjk19.jpg
 
 
bvxduf.gif
 
 
 
 
3febih.gif
 
 
 
tcug6d.jpg
 
 
6tj9ek.jpg
 
 
6tjc0d.jpg
 

 

6tipd4.jpg

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Edited by synergetic67
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

 

 

 

iR5WX9.jpg

 

 

iRR2Gs.jpg

 

 

iRKqzl.jpg

 

 

iR5Ldv.jpg

 

 

iRAPZF.jpg

 

 

iRIPQs.jpg

 

 

iRI4TX.jpg

 

 

iRILGf.md.jpg

 

 

iRTSPj.jpg

 

 

iRT4SV.jpg

 

 

iRIsCG.jpg

 

 

iRIQ44.gif

 

 

click 3 times to enlarge:

 

iRCyS1.jpg

 

 

iRRNAN.gif

 

 

iRA7It.gif

 

 

iRT2Gj.jpg

 

 

 

click 3 times to enlarge:

 

iRFpsI.png

 

iADS5P.png

 

 

iAbECJ.png

 

 

iAtacB.png

 

 

iRuJRI.png

 

 

click 3 times to enlarge:

 

6tr4x8.jpg

 

 

iRnTDG.jpg

 

 

iAtiSS.png''

 

 

iRTRFR.md.jpg

 

 

iRT5ap.jpg

 

 

iRTa9I.jpg

 

 

iRTplR.jpg

 

 

iRTySp.jpg

 

 

iRTcut.png

 

 

iRuHHN.jpg

 

 

iRTq8B.jpg

 

 

 

iRRq8l.md.gif

 

 

iRRHZX.jpg

 

 

 

 

 

iRTmKv.jpg

 

 

iRTfaV.png

 

 

iRTK3Q.jpg

 

 

iRTDiJ.jpg

 

 

iRT36x.jpg

 

 

iRRtVe.jpg

 

 

 

iRRZx9.jpg

 

iRTPHB.jpg

 

 

iRTgKx.jpg

 

 

 

 

 

 

IfIlBpJGGaRvUmnWOzxvrz864GtyqdrOsnGkoUik

 

QOK6Gmt1DbfaC6aQzoCqolslHdy8bK6nIqFdeDwZ

 

 

iRJZn1.png

 

 

iRRsNS.jpg

 

iRRiR2.jpg

 

 

iRTtVa.jpg

 

 

iRT8Mb.jpg

 

 

iRT9je.jpg

 

 

 

iRTByP.png

 

 

iRudNt.gifiRudNt.gif

 

 

iR5Xse.jpg

 

 

iRRLD7.jpg

 

 

iRTZog.jpg

 

 

iRTHZu.jpg

 

 

iRAYhX.gif

 

 

 

iRTdCb.jpg

 

 

iRIyu9.jpg

 

 

iRTGMG.jpg

 

 

iRRfa4.md.jpg

 

 

 

iRTLDF.jpg

 

 

iRTsN1.jpg

 

 

 

 

 

iRTEns.png

 

 

iRT78N.png

 

 

iRT0tn.jpg

 

 

iRTiAP.jpg

 

 

iRAyuI.jpg

 

 

iRTMPf.jpg

 

 

iRThS2.md.jpg

 

 

 

iRTXcl.jpg

 

 

iRTWF4.jpg

 

 

iRTON9.md.jpg

 

 

iRTw9S.gif

 

 

iRAUvV.png

 

 

 

iRTNA7.jpg

 

 

iRTete.jpg

 

 

iRA4TP.jpg

 

 

iRAgyB.png

 

 

 

iRAsCg.jpg

 

 

iRR9jt.md.png

 

 

iR5Yfs.jpg

 

 

iRALGa.jpg

 

 

iRAQ6J.jpg

 

iRAt3v.jpg

 

 

iRADaR.jpg

 

 

iRAbvp.jpg

 

iRAmyN.jpg

 

 

iRR36G.jpgiRR36G.jpg

 

 

iRRKFf.pngiRR36G.jpg

 

iRR36G.jpgiRR36G.jpg

 

 

iRA6j1.jpg

 

 

iRRDiu.jpg

 

 

iR5Q7R.png

 

 

 

 

iRTrcQ.md.jpg

 

 

iRTvou.png

 

 

iRARpI.gif

 

 

 

 

Edited by synergetic67
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

 

click 3 times to enlarge:

 

iOYIFS.png

 

igBPbj.png

 

 

571m2z.jpg
 
 
qatunc.jpg

 

 

igYOv4.jpg

 

 

2gme9v.jpg
 

 

igMYes.png

 

 

igYeyl.jpg

 

 

igYvu2.jpg

 

 

55zjwk.jpg

 

 

 

igY8jS.jpg

 

igYiaj.png

 

 

igYP3b.jpg

 

 

a1yaig.jpg

 

 

igY46u.md.jpg

 

 

 

 

vbvx5d.jpg
 

 

 

 

igYSZ7.jpg

 

 

igYgn9.jpg

 

 

 

 

9ouhzm.jpg
 

 

 

vzjxmd.jpg
 

 

ig0uHJ.jpg

 

 

 

7ia5au.jpg

 

 

h18kfg.jpg

 

 

82itt7.jpg

 

 

bd13hq.jpg

 

 

hxgd0q.jpg
 

 

d0fyqs.jpg
 
 
 
t2sd2l.jpg
 
 
bqki05.jpg
 
 
oke3zj.jpg
 
 
k92d5i.jpg
 
 
163sya.jpg
 

 

 

j0ebnk.jpg
 

 

3xmagn.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
mfb3yq.jpg
 
 
2s230v.jpg
 
uoxuix.jpg
 
 
to9pcf.gif
 
26zg6c.jpg
 
ig0ISa.jpgig0ISa.jpg
 
 
 
jgzwhg.jpg
 
 
a864k7.jpg
 
 
3ujq44.jpg
 
 
holw7b.jpg
 
 
8p6204.jpg
 
 
wg3pdc.png
 
rhcpdb.jpg
 
 
77b3sy.jpg
 
 
j94cxa.jpg
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Edited by synergetic67
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 

 

 

6u89q1.jpg

 

qej2qa.gif

 

 

ug7pk3.jpg
 

 

 

imz4wu.jpg

 

 

mo018w.png
 
 
 
imzinj.jpg
 
 
imzrue.jpg
 
imz6Zb.jpg
 
 
6u6e6i.jpg
 
 
imI1ob.jpg
 
 
imzg99.jpg
 
 
imI9ta.jpg
 
 
imzsMx.jpg
 
 
imzL6Q.jpg
 
 
imzpAF.png
 
 
imzZFV.md.jpg
 
mflviw.gif
 
 
6u85ss.jpg
 
 
imzD8P.png
 
 
imztcB.md.jpg
 

 

imIRl2.md.png

 

 

imIFFp.jpg

 

 

imI5SS.jpg

 

 

 

imIdMv.jpg

 

 

imIEVj.jpg

 

 

imIJoJ.jpg

 

 

 

imI2PR.png

 

 

imIIVf.jpg

 

 

qej2qa.gif
 

imIots.jpg

 

 

imICAX.jpgimICAX.jpgimICAX.jpg

 

 

imIfSI.jpg

 

imInNn.jpg

 

imIB9t.png

 

imIKcN.jpg

 

click 3 times to enlarge:

 

imIrUN.md.jpg

 

 

imI8iv.jpg

 

 

imIwR1.jpg

 

 

6u63s9.jpg

 

 

imINOF.png

 

 

imIVKQ.jpg

 

 

imIvWJ.png

 

 

imIUfR.png

 

imIGix.png

 

imIcNe.jpg

 

 

imIAKl.jpg

 

 

nsuyd3.jpg
 

 

 

 

 

imIYH7.jpg

 

 

6u6921.jpg

 

 

Edited by synergetic67
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...